احکام نمازجمعه

 نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟ نماز جمعه عبادتى است هم چون نمازهاى دیگر…