جناب آقای دکتر تقی زاده «مدیرعامل محترم سازمان بازنشستگی کشور» با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند + تصاویر

ظهر دوشنبه مورخ 9 مهرماه 1397 ، جناب آقای دکتر تقی زاده «مدیرعامل محترم سازمان بازنشستگی کشور» با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند.

x254_img_0502.jpg

ec04_img_0506.jpg

j4lp_img_0509.jpg

r6l0_img_0510.jpg

g7mw_img_0511.jpg

4d0g_img_0512.jpg

q5z7_img_0513.jpg

h9fp_img_0514.jpg