حضور آیت الله معلمی در پخش زنده سیمای استانی مازندران و ایراد بیانات در مورد فضیلت نیمه شعبان و فرصت مغتنم جهت دعاءعمومی دفع بلای کرونا

حضور آیت الله معلمی در پخش زنده سیمای استانی مازندران و ایراد بیانات در مورد فضیلت نیمه شعبان و فرصت مغتنم جهت دعاء عمومی دفع بلای کرونا