همایش بصیرتی پرسنل مرکز آموزشی شهید قاسمیان ناجا با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر دوشنبه مورخ ۲۷ دی ۱۴۰۰  ، همایش بصیرتی پرسنل مرکز آموزشی شهید قاسمیان ناجا با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی برگزار شد .

img_4638_iys.jpg
img_4644_y926.jpg
img_4645_h9gh.jpg
img_4649_kfmu.jpg
img_4652_tqzy.jpg
img_4659_6560.jpg
img_4661_7q5c.jpg
img_4662_4vy.jpg
img_4663_mg4l.jpg
img_4664_xl09.jpg
img_4668_v5jf.jpg
img_4670_x4qn.jpg
img_4683_cseo.jpg
img_4686_lm8v.jpg
img_4689_og5g.jpg
img_4690_4mcb.jpg
img_4691_cqt1.jpg
img_4693_h6hs.jpg
img_4695_vtu.jpg
img_4703_3bsw.jpg
img_4728_besk.jpg
img_4729_kjlk.jpg
img_4732_wjjg.jpg
img_4747_d8d7.jpg