خطبه ۱۶/خرداد/۱۳۹۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم خطبه های نمـاز جمعه در مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۶  توسط حضرت آیـت الله معلمی…

خطبه ۹/خرداد/۱۳۹۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم خطبه های نمـاز جمعه در مورخه ۱۳۹۳/۳/۹ توسط حضرت آیـت الله معلمی…

خطبه ۲/خرداد/۱۳۹۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم خطبه های نمـاز جمعه در مورخه ۱۳۹۳/۳/۲ توسط حضرت آیـت الله معلمی…

خطبه ۲۶/اردیبهشت/۱۳۹۳

      بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم خطبه های نمـاز جمعه در مورخه ۱۳۹۳/۲/۲۶ توسط حضرت…

خطبه ۱۹/اردیبهشت/۱۳۹۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم خطبه های نمـاز جمعه در مورخه۱۹/۲/۱۳۹۳ توسط حضرت آیـت الله معلمی امام…

خطبه ۱۲/اردیبهشت/۱۳۹۳

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم خطبه های نمـاز جمعه در مورخه۱۳۹۳/۲/۱۲ توسط حضرت آیـت الله معلمی…

خطبه ۵/اردیبهشت/۱۳۹۳

        بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم خطبه های نمـاز جمعه در مورخه۱۳۹۳/۲/۵ توسط حضرت…

خطبه ۲۹/فروردین/۱۳۹۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم خطبه های نمـاز جمعه در مورخه ۱۳۹۳/۱/۲۹ توسط حضرت آیـت الله معلمی…

خطبه ۲۲/فروردین/۱۳۹۳

      بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم خطبه های نمـاز جمعه در مورخه ۱۳۹۳/۱/۲۲ توسط حضرت…

خطبه ۱۵/فروردین/۱۳۹۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم خطبه های نمـاز جمعه در مورخه ۱۳۹۳/۱/۱۵ توسط حضرت آیـت الله معلمی…